โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระบบเดิม (ปัจจุบันมี 66 จังหวัด 5 สาขา)

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่  มีจำนวน 3 กลุ่มงาน ได้แก่

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ ได้แก่ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานข้อมูล  สถิติ และงานการประชาสัมพันธ์

2.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

3.กลุ่มงานบริการประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ประกอบด้วย2 ศูนย์บริการ คือ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

 รูปแบบการบริหาร  ใช้หลักการจัดองค์กรแบบเชิงซ้อน (MatrixOrganization) ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (กยจ.) จากหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดหมุนเวียนมาปฏิบัติงานตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตามความเหมาะสม  

  ทั้งนี้ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2548 (ภายหลังปรับแก้ไขเป็นระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2550)

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง (ปัจจุบันมี 10 จังหวัด)

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่มี 1 ฝ่าย และ 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ฝ่ายอำนวยการ งานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานเลขานุการของยุติธรรมจังหวัด งานธุรการทั่วไป งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารและสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์บริการประชาชน งานประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด งานกรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ  งานประสานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท งานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด งานนิติการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม งานพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชน รวมทั้งระบบงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในจังหวัด งานจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด งานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด งานตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมทางเลือกในจังหวัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รูปแบบการบริหาร ยังคงใช้หลักการจัดองค์กรแบบเชิงซ้อน (MatrixOrganization)ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (กยจ.) แต่มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัด (ยจ.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ กยจ.และให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (พนักงานราชการ)ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ไม่ต้องหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดมาปฏิบัติงาน

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2013