คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร(Document Management System : DMS)

ระบบบริหารจัดการเอกสาร(Document  Management  System :DMS)

เข้าใช้งานได้ที่ http://jpodms.moj.go.th

 

เอกสารแนบ

Download DMS.pdf

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2015